REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ DAJĘ SŁOWO

§1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Księgarni;
1.2
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Księgarni Internetowej Daję Słowo
1.4
Księgarnia internetowa DAJĘ SŁOWO (Księgarnia internetowa) – serwis internetowy dostępny pod adresem rozwod.eu, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5
Towar – produkty prezentowane w Księgarni internetowej;
1.6
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Księgarnią Daję Słow a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Księgarni;
1.7
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.8
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
1.10
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni internetowej dostępnej pod adresem rozwod.eu/ksiegarnia/.
2.2
Niniejszy Regulamin jest zbiorem przepisów, o których mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3
Księgarnia internetowa Daję Słowo, działająca pod adresem rozwod.eu, jest prowadzona przez Grupę Daję Słowo – Wojciech Malicki, ul. Orła 6, 39‒400 Tarnobrzeg, NIP: 867 148 88 18, REGON: 180523528, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.4
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Księgarni internetowej;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Księgarni internetowej.
2.5
Korzystanie z Księgarni internetowej jest możliwe pod warunkiem używania jednej z poniższych przeglądarek internetowych:
– Chrome w wersji 49 i wyższych;
– Firefox w wersji 43 i wyższych;
– MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych;
– Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;
– Opera w wersji 36 i wyższych;
– Safari w wersji 4 i wyższych.
2.6
W celu korzystania z Księgarni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu.
2.7
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Księgarnia Daję Słowo zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem księgarni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni.
2.8
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rozwod.eu oraz pobrać go i wydrukować.

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1
Rejestracja w ramach Księgarni internetowej jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Księgarni, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Księgarni, jej warunkiem jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Księgarnia Daję Słowo może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Księgarni internetowej, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości swoich zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w Księgarni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
– dopuścił się za pośrednictwem Księgarni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności jej innych Klientów;
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Księgarnię za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię Księgarni Daję Słowo.
3.2
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku z usługami świadczonymi w ramach Witryny, Księgarnia internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.
3.3
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania z Księgarni internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Księgarni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania z usług Księgarni w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Księgarni,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania ze Księgarni internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

§4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Księgarni internetowej należy wejść na stronę rozwod.eu/ksiegarnia dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informacje dostępne na stronie.
4.2
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4
Po podaniu przez Klienta korzystającego z Księgarni internetowej wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
4.5
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
4.6
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Księgarni stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia z Księgarnią Daję Słowo – Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.7
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§5. DOSTAWA

5.1
Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa do kraju innego niż wymieniony powyżej, a jej warunki ustalane są indywidualnie.
5.2
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.3
Dokładny termin realizacji dostawy jest uzależniony od opcji dostawy wskazanej przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Termin jej realizacji liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i rozpoczyna się po jego złożeniu przez Klienta po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Księgarni. Maksymalny czas dostawy wynosi 7 dni roboczych.
5.4
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem podstrony z zakładce KSIĘGARNIA na stronie głównej serwisu rozwod.eu oraz pobrać go i wydrukować.
5.5
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego (lub faktury VAT).

§6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1
Ceny Towarów podawane są w polskich złotych, zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.
6.2
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
– płatności BLIK,
– karta
 płatnicza,
– przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1
Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7.2
W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia od umowy, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1
Księgarnia Daję Słowo, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 [1]-556 [3] Kodeksu Cywilnego.
8.2
Reklamacje wynikające z naruszenia przywilejów Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: Grupa Daję Słowo, ul. Orła 6, 39‒400 Tarnobrzeg, e-mail: biuro@rozwod.eu Księgarnia Daję Słowo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.
8.3
Księgarnia Daję Słowo nie jest producentem towarów, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach wskazanych przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do producenta.
8.4
Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Księgarni Daję Słowo z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Księgarnia wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Księgarnia Daję Słowo może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Księgarni z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Księgarni Daję Słowo za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Księgarni za nabycie danego produktu.
8.5
Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Księgarnię Daję Słowo, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt do Księgarni z opisem reklamacji na adres Grupę Daję Słowo – Wojciech Malicki, ul. Orła 6, 39-400 Tarnobrzeg (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną).

 

 

§9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1
Księgarnia Daję Słowo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Księgarni w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Księgarnię Daję Słowo o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Księgarni.
9.3
Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Księgarni pisemnie na adres: Grupa Daję Słowo – Wojciech Malicki, ul. Orła 6, 39‒400 Tarnobrzeg, drogę mailową na adres: biuro@rozwod.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie głównej.
9.4
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Księgarni.
9.5
Księgarnia Daję Słowo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Księgarnią a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Księgarnią a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Księgarni Daję Słowo.
10.3
W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
10.4
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Ta strona używa plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą wygodę użytkowania. Korzystając z serwisu, wyrażasz zgodę na używanie przez nas wszystkich plików cookie zgodnie z warunkami naszej polityki plików cookie.